När behöver ditt bolag ha revisor?

En fråga många ställer sig när de startar bolag är om de ska ha revisor. För de flesta bolag är svaret nej, åtminstone i början. Kravet på revisor inträder när man två år i rad haft två av tre av följande:

  • fler än  3 anställda (i medeltal)
  • mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning

För ett nybildat bolag är det alltså först det tredje verksamhetsåret som kravet på revisor kan inträda på grund av storlek. Men det finns även andra fall där ett bolag måste ha revisor, t ex om bolaget är publikt. Mer utförliga regler finns här.

Om du tar in kapital – skaffa revisor

Sedan finns det goda anledningar till att skaffa revisor även om man inte är tvungen. Om bolaget tagit in riskkapital från externa investerare är det en hygienfråga att se till att räkenskaperna sköts ordentligt. Det går givetvis att sköta räkenskaperna väl även utan en revisor, men det höjer i allmänhet kvaliteten på bokföringen. Vissa typer av åtgärder, t ex nyemissioner utanför ordinarie bolagsstämma, alltså nyemissioner som beslutas av styrelsen genom bemyndigande eller vid extra bolagsstämma kräver också ett revisorsutlåtande eller ett avstående från samtliga aktieägare. Det innebär att när aktieägarkretsen blir stor blir det opraktiskt att inte ha revisor, eftersom man måste få in underskrifter från alla aktieägare. Vissa åtgärder, som att ge ut aktier genom apportemission, kräver utan undantag ett revisorsutlåtande. Visserligen går det att få ett sådant revisorsutlåtande utan att ha en vald revisor som utför ordinarie revision, men om revisorn ska kunna ge ett meningsfullt utlåtande krävs det ändå att hen sätter sig in i bolaget rätt väl. Med andra ord är det alltså troligen lika bra att ha en revisor i det fallet. Och om man tar in så pass mycket pengar torde det ändå vara en tidsfråga innan man uppfyller skall-kraven för revisor, så den första större kapitalanskaffningen är troligen en bra tidpunkt för att ta in en revisor.

Så väljer du revisor

Revisorn väljs av bolagsstämman. Om man har en skrivelse i bolagsordningen att man måste ha revisor ska det också framgå för hur lång tid valet gäller. Mandatperioden kan vara mellan ett och fyra år. Efter det måste man välja om revisor. Det går bra att välja samma revisor igen. Om man har revisor utan att det finns krav på det i bolagsordningen bör man i beslutet ange för hur lång tid revisorn väljs. Om man inte anger någonting blir det fyra år.

Ladda ned
StartupTools mallar

StartupTools erbjuder gratis mallar för nedladdning för att vi vill bidra till ett bättre ekosystem för alla.

 

Fyll i epost för att komma till nedladdningen

sv_SE