Vem ska skriva på bolagsstämmoprokollet?

Grundregeln är att bolagsstämmoprotokollet ska skrivas under av minst två personer: mötets ordförande samt en justerare. Man kan också utse en protokollförare men det går alltså inte att i normalfallet låta bara ordförande och en annan protokollförare skriva under. Däremot kan mötesordföranden också vara protokollförare.

Vem får vara mötesordförande? I princip vem som helst – det finns inget krav på att mötesordföranden eller justeringspersonen är aktieägare eller styrelseledamot. Det går alltså bra att hålla en “pappersstämma” där ingen från styrelsen eller aktieägarna är med, men det förutsätter givetvis att aktieägarna givit sitt medgivande genom fullmakt.

Vi skrev ovan att detta gäller i normalfallet. Det finns nämligen ett specialfall där det räcker med en underskrift: om en person representerar alla aktier i ett bolag kan den personen också som ordförande för mötet ensam skriva under. Detta framgår av aktiebolagslagens kap 7 § 48.

Per capsulammöte

Vid vissa tillfällen vill man att alla aktieägare ska skriva under ett bolagsstämmoprotokoll. Ett vanligt fall är när man fattar viktiga beslut, t ex sådana som kräver alla aktieägares godkännande. Det kan också vara för att man inte har tid att vänta på kallelsetiden; om alla aktieägare är närvarande får man hålla bolagsstämma tidigare än med 14 dagars kallelse. I det fallet kan man hålla en stämma “per capsulam”. Per capsulam innebär att stämman inte hålls rent fysiskt, utan att man går direkt på att skriva under protokollet. I det fallet låter man alla aktieägare utom den som är mötesordförande justera protokollet.

Ett alternativ om man vill ha alla aktieägare representerade är några personer får fullmakt från alla aktieägare att företräda dem på stämman. Det har fördelen att det går relativt enkelt att skriva under protokollet, men man måste å andra sidan få in fullmakter från alla aktieägare. Detta får alltså i princip samma effekt som en per capsulam-stämma, men med den viktiga skillnaden att alla inte har skrivit under protokollet. Med en per capsulam-stämma kan ingen aktieägare i efterhand hävda att den inte kände till vilka beslut som skulle fattas, eller att den som företrätt aktieägaren rösta emot aktieägarens vilja.

Poströstning

Ytterligare ett alternativ om man vill få alla aktieägare representerade är att man erbjuder poströstning. Detta är dock vanligast om man håller en stämma rent fysiskt, men vill ge de som inte kan delta en möjlighet att rösta ändå.

Download
StartupTools templates

StartupTools offers free templates for download because we want to contribute to a better ecosystem for everyone.

 

Enter email and go to downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US