Regler för kvalificerade personaloptioner

För att få ställa ut kvalificerade personaloptioner måste bolaget uppfylla ett antal regler. De regler som beskrivs nedan är de som gäller från 2018-01-01. Riksdagen förväntas att under hösten 2021 fatta beslut om ändrade regler från 2022-01-01.

VERKSAMHET I HÖGST 10 ÅR

Bolaget får ha bedrivit verksamhet i högst 10 år. Detta räknas som tio kalenderår från det att bolaget startade sin verksamhet. Om bolaget exempelvis startade sin verksamhet 2015-05-02, så inträffar första årsskiftet 2015-12-31 och då kan man ge ut kvalificerade personaloptioner under tio år efter det. Sista dagen att ge ut kvalificerade personaloptioner är alltså då 2025-12-31.

Detta framgår av inkomsskattelagens kapitel 11a, § 9.

OBS:

Verksamhetsstarten är inte samma som registreringsdatumet. Bolaget kan ju t ex ha startats i november ett år, men först startat sin verksamhet i januari året efter. Den rimliga tolkningen är att det är datumet för när man först registrerade bolaget för moms- och F-skatt som gäller, även om lagstiftningen inte uttryckligen säger just det.

Verksamheten kan ha startats innan bolaget i fråga bildades. Om man bildar ett bolag i år och detta sedan tar över en pågående verksamhet, så är det startdatumet för denna verksamhet som gäller som startdatum.

Läs mer om frågor kring när verksamheten ändrats i denna artikel.

FÄRRE ANSTÄLLDE ÄN 150

Bolaget ska räkenskapsåret innan de kvalificerade personaloptionerna ställs ut ha ett medelantal anställda som är mindre än 150.

Detta framgår av inkomsskattelagens kapitel 11a, § 6.

OMSÄTTNINGEN OCH BALANSOMSLUTNING HÖGST 280 MILJONER KRONOR

Under räkenskapsåret innan de kvalificerade personaloptionerna ställs skall bolaget ha en omsättning som inte överstiger 280 miljoner kronor och balansomslutningen under det innevarande året får vara högst 280 miljoner kronor. Notera att båda kriterierna ska vara uppfyllda för att bolaget ska diskvalificeras. Om bolaget har 300 miljoner kronor i balansomslutning, men en omsättning på 250 miljoner kronor (eller tvärtom) går det alltså bra att ställa ut kvalificerade personaloptioner (om reglerna i övrigt uppfylls).

Detta framgår av inkomsskattelagens kapitel 11a, § 6.

STATEN ÄGER MINDRE ÄN 25%

När de kvalificerade personaloptionerna ställs ut måste staten, direkt eller indirekt, äga mindre än 25%. Detta gäller även bolag som ägs av staten, exempelvis Almi Invest AB.

Detta framgår av inkomsskattelagens kapitel 11a, § 7.

BOLAGET ÄR INTE NOTERAT PÅ EN REGLERAD MARKNAD

När de kvalificerade personaloptionerna ställs ut får det inte vara upptaget på en reglerad marknad. Notera att det finns marknader som inte är reglerade, t ex Spotlight och den ena av NGMs marknader. Bolag som är noterade på dessa marknader får alltså ställa ut kvalificerade personaloptioner.

Detta framgår av inkomsskattelagens kapitel 11a, § 7.

BOLAGET VERKAR INTE INOM VISSA BRANSCHER

Bolaget ska under intjänandetiden, dvs under de tre år som den anställde måste vara anställd, huvudsakligen bedriva annan verksamhet än:

Rådgivning inom juridik, skattefrågor och redovisning eller revision

Bank- eller finansieringsrörelse

Försäkringsrörelse

Produktion av kol och stål

Handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument

Uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder

Detta framgår av inkomsskattelagens kapitel 11a, § 8.

OBS: Detta kan leda till problem om bolaget byter verksamhet under tiden. Detta kan exempelvis ske genom att man köper ett annat bolag.

FÖRETAGET SKA BEDRIVA RÖRELSE

Detta innebär att bolaget inte kan vara ett rent passivt holdingbolag.

Detta framgår av inkomsskattelagens kapitel 11a, § 8.

MAXIMALT ANTAL PERSONALOPTIONER

Bolaget får ställa ut kvalificerade personaloptioner till ett värde av totalt maximalt 75 miljoner kronor och maximalt 3 miljoner kronor per anställd.

Värdet på personaloptionen beräknas på priset per aktier gånger det antal aktier som optionerna ger rätt att förvärva. Om man t ex gjort en nyemission till kursen 10 kronor per aktie, så kommer det maximala antalet optioner man får ställa ut (om en option ger rätt att teckna en aktie) vara 75 miljoner kr / 10 kr = 7,5 miljon optioner och det största antalet per anställd får inte överstiga 3 miljoner kr / 10 kr = 300 000 stycken.

Priset per aktie är den senaste marknadsmässiga transaktionen, t ex försäljning eller nyemission. Om det inte de senaste 12 månaderna genomförts någon transaktion är det istället substansvärdet per aktie som gäller, dvs skillnaden mellan bokförda skulder och bokförda tillgångar.

Detta framgår av inkomsskattelagens kapitel 11a, § 13. En intressant fråga är vad som räknas som en marknadsmässig transaktion. Gäller det bara aktier, eller skulle andra transaktioner, t ex utställda teckningsoptioner, som i sin tur bygger på en värdering av bolagets aktie, kunna ses som en marknadsmässig transaktion? I förarbetena till lagen framgår att man tänkt även på denna typ av andra transaktioner. Detta framgår av sidan 633 i propositionen hösten 2017 som ligger till grund för det ursprungliga beslutet om att införa kvalifcerade personaloptioner. Länken finns här – du måste manuellt bläddra till sidan 633 (går inte att länka direkt till den sidan).

Obs: Detta kan leda till stora skillnader värdering på aktien. Antag t ex att man har ett nystartat bolag med 2,5 miljon aktier och ett aktiekapital på 25 000 kr som 2020-09-30 tar in 6 miljoner kronor till en kurs på 12 kronor per aktie. Bolaget får då 3 miljoner aktier. Fram till 2021-09-30 gäller alltså värderingen 10 kronor per aktie, och begränsningen i hur många optioner som får ges ut per anställd är då 3 miljoner kr / 10 kr = 300 000 stycken. Men från 2021-10-01 så har det gått mer än 12 månader sedan nyemissionen, och om vi förutsätter att det inte skett några andra köp/försäljningar av aktier, så kommer priset per aktie att vara substansvärdet, dvs 6 miljoner kr / 3 miljoner aktier, dvs 2 kr per aktie. Det största antal aktier man kan ge ut blir då 3 miljoner kr / 2 = 1,5 miljoner aktier.

KRAV PÅ DEN ANSTÄLLDE

Detta framgår av inkomsskattelagens kapitel 11a, § 14-15.

Den anställde får heller inte, själv eller tillsammans med närstående under två år innan de kvalificerade personaloptionerna ställs ut, äga eller ha ägt mer än fem procent av aktierna i bolaget.

Detta framgår av inkomsskattelagens kapitel 11a, § 16.

KRAV PÅ DEN STYRELSELEDAMÖTER

Nytt från 2022-01-01 är att även styrelseledamöter måste under vissa förhållanden kan få kvalificerade personaloptioner. Det gäller både styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, under förutsättning att personen är ledamot eller suppleant under minst tre år och under dessa tre år får ett styrelsearvode i form av lön på minst 1,5 inkomstbasbelopp. Ett ikomstbasbelopp 2022 är på 71 000 kr, så totalt motsvarar detta 106 500 eller 35 500 kr per år.

I övrigt gäller samma begränsningar för styrelseledamöter som för anställda, dvs att maxtaket på 3 miljoner, att personen inte själv eller genom nära anhörig äga mer än fem procent av bolaget.

Download
StartupTools templates

StartupTools offers free templates for download because we want to contribute to a better ecosystem for everyone.

 

Enter email and go to downloads

en_US