Minimilönen för att få personaloptioner höjs 2023

Kvalificerade personaloptioner (KPO eller även kallat “QESO” – Qualified Employee Stock Options) är ett fördelaktigt sätt att ge incitament till personal (läs mer här). Kraven på den anställde är att hen ska jobba minst 30 timmar i veckan i genomsnitt samt ha en viss minsta lön. Denna lön är definierad som 13 inkomstbasbelopp totalt över den första treårsperioden (“intjänandetiden”).

Inkomstbasbeloppet justeras inför varje år. Nu har inkomstbasbeloppet för 2023 blivit fastställt och det är 74 300 kr. Totalen för hela perioden blir då 74 300 * 13 = 965 900. Eftersom detta är den totala löne personen behöver få i lön under 36 månader blir minsta månadslön 965 900 / 36 = 26 831.

Behöver lönen för gamla program höjas?

Vad händer med program från tidigare – måste man uppdatera minimilönen varje gång inkomstbasbeloppet höjs? Detta framgår inte helt tydligt av lagen, men enligt ett utlåtande vi fått från Skatteverket ska reglerna tolkas som att det är minimilönen för året då avtalet ingicks som räknas. Detta är bra, eftersom det gör att man på förhand vet vad minstalönen ska var för hela treårsperioden.

Download
StartupTools templates

StartupTools offers free templates for download because we want to contribute to a better ecosystem for everyone.

 

Enter email and go to downloads

en_US