Lagen är inte lätt att förstå: Får ditt bolag ställa ut förmånliga KPO, kvalificerade personaloptioner eller inte?

Kvalificerade personaloptioner, KPO, är väldigt fördelaktiga för att motivera personal. Men lagen är inte lätt att förstå. Du kan feltolka lagen och åka på inte bara en skattesmäll utan även upprörda anställda. Eller så kan du tro att du inte kan använda optionerna trots att du kan. Vi reder ut vad som gäller i denna längre blogg.

Bestämmelserna för KPO hittar du i inkomstskattelagen

Kvalificerade personaloptioner infördes 2018-01-01 genom att man gjorde vissa ändringar i Inkomstskattelagen (Riksdagen förväntas förbättra reglerna från och med 2022-01-01).

Här sammanfattar vi reglerna i nio punkter och ger tips om vad du ska tänka på.

1: Verksamhet i högst 10 år

Bolaget får maximalt ha bedrivit verksamhet i 10 kalenderår från första årsskiftet efter att bolagets verksamhet startade.

Källa: Inkomstskattelagens kapitel 11a, § 9.

Det kan verka uppenbart hur detta ska förstås men observera följande:

StartupTools förtydligande 1

Det är alltså inte 10 år från startdatumet utan tio kalenderår efter startåret, som gäller. Om bolaget startas 2015-05-01 så inträffar första årsskiftet 2016-01-01. Sista dagen att ge ut kvalificerade personaloptioner blir då 2025-12-31, det vill säga tio år och sju månader efter bolagets start i detta fall (och de kan lösas in först tre år senare).

StartupTools förtydligande 2

Vad som inte heller tydligt framgår av lagen, är att verksamhetsstart inte är detsamma som bolagets registreringsdatum.

Bolaget kan ha startats i november men först startat sin verksamhet året efter, t ex i januari.

Men vad innebär det att “starta verksamheten”?

Den rimliga tolkningen är att datumet för när man först registrerade bolaget för moms- och F-skatt, är vad som gäller även om lagstiftningen inte uttryckligen säger just det.

StartupTools förtydligande 3

Det kan också bli så att verksamheten kan ha startats innan bolaget i fråga bildades, exempelvis om man tagit över en verksamhet som startats tidigare.

Sammanfattning

Exempel 1: Bolag A bildas någon gång under 2020 och startar egen verksamhet då. Sista datumet man kan ställa ut kvalificerade personaloptioner är då 2030-12-31 (tio år efter årsskiftet som följer på bildandet).

Exempel 2: Bolag A bildas 2020 och tar över en verksamhet från bolag B vilket startade sin verksamhet 2015. Startåret blir istället 2015 och sista datum att ställa ut kvalificerade personaloptioner är 2025-12-31.

Exempel 3: Bolag A bildas 2020 och tar över en verksamhet från bolag B, som startade sin verksamhet 2007. Startåret blir då 2007, men eftersom tioårsfristen gick ut 2017-12-31 så har det aldrig funnits möjlighet att ge ut kvalificerade personaloptioner alls, eftersom de infördes 2018-01-01.

Observera: När vi nu är inne på tidpunkter, så förstå att även skilja på tidpunkten som optionerna senast kan ställas ut och när de kan omvandlas till aktier. Det kan tidigast ske tre år efter att de ställts ut (läs om intjänandetiden i avsnitt om anställda längre fram).

2: Färre anställda än 150

Bolaget ska året innan de kvalificerade personaloptionerna ställs ut ha ett medelantal anställda som är mindre än 150.

Källa: Inkomstskattelagen kapitel 11a, § 6.

Se även mer om krav på anställda längre fram i texten.

3: Omsättningen och balansomslutning högst 280 miljoner kronor

Under räkenskapsåret innan de kvalificerade personaloptionerna ställs ut skall bolaget ha:

En omsättning som inte överstiger 280 miljoner kronor.

En balansomslutning som inte överstiger 280 miljoner kronor.

Källa: Inkomstskattelagens kapitel 11a, § 6.

4: Staten äger mindre än 25%

När de kvalificerade personaloptionerna ställs ut måste staten, direkt eller indirekt, äga mindre än 25%.

Källa: Inkomstskattelagens kapitel 11a, § 7.

StartupTools förtydligande

Tänk på att exempelvis Almi Invest AB, som investerar i många startups, och att forskningsinstitutet Rise, som är delägare i flera av de forskningsbolag som knoppats av, också är statligt ägda.

Om t ex Rise äger 16% i ett bolaget och Almi Invest AB ytterligare 10%, så blir det totalt statliga ägandet 26%, vilket innebär att bolaget inte kan ge ut kvalificerade personaloptioner.

5: Bolaget är inte noterat på en reglerad marknad

När de kvalificerade personaloptionerna ställs ut får bolaget inte vara upptaget på en reglerad marknad.

Källa: Inkomstskattelagens kapitel 11a, § 7.

StartupTools förtydligande

En vanlig missuppfattning många start-ups/entreprenörer har, är att bolag som är börsnoterade inte får ställa ut kvalificerade personaloptioner. De stämmer att de flesta aktiebörser är så kallade “reglerade marknader” men det finns några som inte är det, exempelvis Spotlight och Nordic Growth Markets (NGM) Nordic SME och Nordic MTF.

Så om ditt bolag är börsnoterat och i övrigt uppfyller kraven, undersök om den marknad ni är listade på, är oreglerad eller inte.

6: Bolaget verkar inte inom vissa branscher

Bolaget ska under intjänandetiden, dvs under de tre år som den anställde måste vara anställd, huvudsakligen bedriva annan verksamhet än:

  1. Rådgivning inom juridik, skattefrågor och redovisning eller revision
  2. Bank- eller finansieringsrörelse
  3. Försäkringsrörelse
  4. Produktion av kol och stål
  5. Handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument
  6. Uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder

Källa: Inkomstskattelagens kapitel 11a, § 8.

StartupTools förtydligande

Om ditt företag köper ett annat bolag som har en verksamhet inom dessa områden, så kan det innebära att de kvalificerade personaloptionerna man givit ut, plötsligt blir ogiltiga.

Den situationen kan också uppstå om man ändrar sin egen verksamhet något, även om man inte köper något annat bolag.

Ett exempel är om man sysslar med försäkringar. Om man driver “försäkringsrörelse”, så får man inte ge ut kvalificerade personaloptioner. Men exakt vad som utgör “försäkringsrörelse”, är inte tydligt definierat i lagen. Troligen omfattar det inte försäkringsmäklare, men om ett bolag som startar som försäkringsmäklare ställer ut kvalificerade personaloptioner och sedan blir ett fullfjädrat försäkringsbolag, så har man alltså ändrat sin egen verksamhet på ett sådant sätt att de kvalificerade personaloptionerna blir ogiltiga.

Löftena man har gett de anställda gäller alltså inte längre.

Om de anställda accepterat en lägre lön mot att få en stor mängd optioner, så skapar det stora problem om dessa optioner plötsligt slutar att gälla. Den anställde har ju då i princip blivit lurad.

Rent juridiskt har man ingen skyldighet att kompensera de anställda, men rimligen har man moralisk skyldighet att göra det.

Alltså, var observant på att din verksamhet efter att ni ställt ut de kvalificerade personaloptionerna, inte ändras till att även gälla områdena ovan.

Dessutom, det blir ännu värre om era avtal med de anställda för de kvalificerade personaloptionerna fortsätter att gälla även om bolaget inte längre uppfyller villkoren för kvalificerade personaloptioner.

Då har man plötsligt fått okvalificerade personaloptioner, som är direkt ofördelaktiga skattemässigt. I värsta fall kan både den anställde och företaget åka på en stor skattesmäll (StartupTools avtal undviker det, se nedan).

7: Företaget ska bedriva rörelse

Detta innebär att bolaget inte kan vara passivt, exempelvis ett rent holdingbolag.

Källa: Inkomstskattelagens kapitel 11a, § 8.

8: Maximalt antal personaloptioner

Bolaget får ställa ut kvalificerade personaloptioner till ett värde av maximalt 75 miljoner kronor och maximalt 3 miljoner kronor per anställd.

Källa: Inkomstskattelagens kapitel 11a, § 13.

StartupTools förtydligande 1

Observera att detta gäller under alla de år som ditt bolag kan ställa ut optionerna.

I början är detta oftast inte ett problem, eftersom bolaget då troligen har ett lågt värde, och man kommer därför med stor sannolikhet att ligga långt under gränsen för hur många optioner man får ge ut. Men i takt med att bolagets värde ökar och man får fler anställda som man vill ge ut kvalificerade personaloptioner till, kan detta bli ett problem.

Om man till sist överskrider gränserna, gäller inte längre de fördelaktiga skattereglerna och därför är det viktigt att hålla reda på hur mycket personaloptioner man har givit ut och till vilket värde.

StartupTools förtydligande 2

Hur omvandlar man gränserna som finns i lagen till det antal optioner man kan ställa ut??

Först behöver du räkna fram priset per aktie:

  • Om det har skett en nyemission eller försäljning av aktier till marknadspris de senaste 12 månaderna, så är det detta pris per aktie som gäller.
  • Om det inte skett någon transaktion till marknadspris de senaste tolv månaderna så är det substansvärdet per aktie som gäller. Substansvärdet är skillnaden mellan bolagets bokförda tillgångar och bokförda skulder.

För att göra det enklare att förklara utgår vi från att en option ger rätt att teckna en aktie. Vi definierar också bolagets värde som antalet aktier gånger priset per aktie. Om bolaget har en miljon aktier och hela bolaget är värt 10 miljoner kronor, så är varje aktie alltså värd 10 kr.

Om priset per aktie är 10 kronor så blir det maximala antalet kvalificerade personaloptioner som du kan ställa ut totalt under hela tioårsperioden 7,5 miljoner (detta eftersom 75 miljoner / 10 = 7,5 miljoner).

Och på samma sätt blir det maximala antalet man kan ge till en enskild person 300 000 (eftersom 3 miljoner / 10 = 300 000).

StartupTools förtydligande 3

Regeln om att värderingen är baserad på substansvärdet om det inte har skett någon marknadsmässig transaktion de senaste tolv månaderna, kan leda till märkliga effekter vad gäller hur många kvalificerade personaloptioner man får ställa ut.

I exemplet nedan höjs maxtaket per anställd med en faktor fem, beroende på när optionerna ställs ut.

Vi utgår nedan från att bolaget har startats med 2,5 miljoner aktier och ett aktiekapital på 25 000 kr:

Regeln om att värderingen är baserad på substansvärdet om det inte har skett någon marknadsmässig transaktion de senaste tolv månaderna, kan leda till märkliga effekter vad gäller hur många kvalificerade personaloptioner man får ställa ut.

I exemplet nedan höjs maxtaket per anställd med en faktor fem, beroende på när optionerna ställs ut.

Vi utgår nedan från att bolaget har startats med 2,5 miljoner aktier och ett aktiekapital på 25 000 kr:

IdagOm ett år*
250 000 kvalificerade personaloptioner per anställd1 500 000 kvalificerade personaloptioner per anställd

Förklaring

2020-09-30 gör bolaget en nyemission och tar in 6 miljoner kronor till en kurs på 12 kronor per aktie.

Bolaget får då 3 miljoner aktier.
2021-10-01 har det gått mer än 12 månader sedan nyemissionen.

Värderingen per aktie kommer då att vara substsansvärdet, dvs 6 miljoner kronor / 3 miljoner aktier = 2 kr per aktie.
Fram till 2021-09-30 gäller:
– Värderingen är 12 kronor per aktie.

– Begränsningen i hur många optioner som får ges per anställd är då 3 miljoner kronor / 12 kronor = 250 000 kvalificerade personaloptioner.
Från 2021-10-01 gäller:
– Värderingen är 2 kronor per aktie.

– Begränsningen i hur många optioner som får ges per anställd är då 3 miljoner kronor / 2 kronor = 1 500 000 kvalificerade personaloptioner.
*Vi förutsätter här att det inte skett några andra köp/försäljningar av aktier och att alla pengar från nyemissionen är kvar i bolaget. Om bolaget använt en del av pengarna man tagit in blir substansvärdet ännu lägre, vilket leder till att man kan ge ut ännu fler optioner

På samma sätt kan det slå åt andra hållet, så att man får ställa ut färre optioner. Detta kan hända om man gör en nyemission till ett högre pris per aktie.

Sammanfattning

Tänk igenom hur många optioner ni vill kunna ställa ut till personalen samt när i tiden det kan önskas ske, så att ni kan samordna det med de nyemissioner ni planerar och därmed se till att ni har tillräckligt många optioner tillgängliga.

9: Krav på den anställde

Den anställde måste under intjänandeperioden, dvs de första tre åren av optionens löptid, vara anställd till minst 75% (30 timmar per vecka) samt under denna tid få en lön på minst 13 inkomstbasbelopp (år 2021 motsvarar detta 24 628 kr per månad).

Källa: Inkomstskattelagens kapitel 11a, § 14-15.

Den anställde får heller inte, själv eller tillsammans med närstående under två år innan de kvalificerade personaloptionerna ställs ut, äga mer än fem procent av aktierna i bolaget.

Källa: Inkomstskattelagens kapitel 11a, § 16.

KPO, en motivationsfaktor utöver det vanliga

Kvalificerade personaloptioner är, när man kan använda dem, det bästa sättet att ge personalen en del i bolagets framgång. Men det kan kännas krångligt att genomföra.

Vi brinner för att underlätta din administration kring allt det tråkiga som man måste göra som entreprenör – det vi kallar Corporate Necessities (dit detta hör). Med vår lösning sparar du både tid och pengar kan ägna dig åt att driva ditt företag istället.

Välkommen!

Download
StartupTools templates

StartupTools offers free templates for download because we want to contribute to a better ecosystem for everyone.

 

Enter email and go to downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US